ŠKDZaraďovanie detí do ŠKD:

  1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Deti 1. ročníka podávajú písomné prihlášky v prvý deň nástupu do školy.
  2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
  3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
  4. Pri veľkej neprispôsobilosti dieťaťa na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia, alebo zdravia detí, môže byť dieťa zo ŠKD vylúčené riaditeľom školy.  

Prevádzka ŠKD:        

06.30 – 07.30        ranné schádzanie detí
11.45 – 13.45        obed, oddychová, relaxačná činnosť,
                              tematické oblasti výchovy (vzdelávacia,                                              spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, 
                                      pracovno-technická, prírodovedno-                                                     environmentálna, telovýchovná - športová)
13.45 – 15.00        rekreačná činnosť, hrové aktivity
15.00 – 15.45        olovrant, príprava na vyučovanie
15.45 – 18.00        hrové aktivity, odchod domov


Poplatky: 

Výška mesačného povinného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD je 15,94  €. (Rozhodnutie riaditeľky školy nájdete v prílohe)
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti alebo na bankový účet
1640063258/0200.
IBAN:
SK96 0200 0000 0016 4006 3258.
Do poznámky treba napísať meno dieťaťa, triedu, mesiac, za ktorý platíte.Oddelenia ŠKD:
Jana Kršňáková                                             1. oddelenie
Mgr. Martina Čermáková                                2. oddelenie
Miriam Blahá                                                  3. oddelenie
Oľga Ragáčová                                              4. oddelenie
Miroslava Lepešová                                       5. oddelenie
Zuzana Kacerová                                           6. oddelenie  
Katarína Kassayová                                       7. oddelenie
Mgr. Petronela Sabová                                   8. oddelenie
Zuzana Kiššová                                              9. oddelenie
Magdaléna Záhorská                                    10. oddelenie

                                                                       
Výchovno-vzdelávacia činnosť:
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v 10. oddeleniach ŠKD.
  • Deťom umožňujeme účasť aj v iných formách výchovnej činnosti mimo školy (karnevaly, diskotéky, besedy, exkurzie, výlety, filmové a divadelné predstavenia, ...).
  • V oblasti rekreačného charakteru prostredníctvom rôznych športovo-zábavných aktivít umožňujeme deťom tráviť čo najviac voľného času pohybom. Rodičia i deti si každoročne pochvaľujú organizovanie kurzov korčuľovania a plávania, o ktoré je veľký záujem. 

Deti si môžu rozvíjať svoj potenciál vrámci svojho oddelenia prostredníctvom nasledujúcich tematických oblastí výchovy počas oddychovej a rekreačnej činnosti:

a) spoločensko-vednej
b) vzdelávacej
c) prírodovedno-environmentálnej
d) esteticko-výchovnej
e) pracovno-technickej
f) telovýchovnej, športovej tematickej oblasti výchovy.

Rozvrhy výchovných činností nájdete dole v prílohe.Ċ
Ľuba Jarošová,
29. 8. 2017, 20:23
Ċ
Lenka Kubiková,
24. 3. 2017, 3:25
Comments