Projekty
eTwinning- Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zse projekty

ROZPRÚDIME REGIÓNY

Nadácia ZSE podporí v druhom ročníku otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, až 157 projektov, ktoré oživia komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.

Aktuálne sme ako škola zapojená v nasledovných projektoch:
 1. Nadácia Orange - podpora inovatívneho vyučovania - projekt Školy pre budúcnosť - kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 3.A na tvorivé učenie hrou optikou digitálneho sveta.
 2. Nadácia Orange - Vianoce s Orange - v rámci tohto projektu sme pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov v Kremnici i v Bratislave a potešili ich vo vianočnom čase.
 3. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis - Kreatívne medzigeneračné dialógy - workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy. 
 4. Fond GSK - Kreatívne medzigeneračné dialógy - workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy.


školský rok 2012/2013:
 1. Nadácia detí Slovenska nám 1.6.2012 oznámila, že sme ako jedna z mála škôl na Slovensku získali grantovú dotáciu na celoročný projekt pod názvom Cirkusová škola. Bližšie o projekte a priebehu budeme v priebehu leta informovať. Projekt bude zameraný na pomoc našim deťom, na vytváranie prostredia školy priateľskej deťom a rozličných aktivít. 
 2. Nadácia Orange - Vianoce s Orange - v rámci tohto projektu naša kolegyňa Ľubica Noščáková a Viktor Križo pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov a získali sme aj individuálnu podporu pre deti, ktoré na Vianoce nedostali žiadne darčeky.
 3. Nadácia Orange - podpora inovatívneho vyučovania - projekt Školy pre budúcnosť - kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 2.A s názvom Podpor hravo detské právo - tvorivé učenie hrou, novými technikami a metódami práce naučiť detské práva.
 4. Nadácia Orange - podpora inovatívneho vyučovania - projekt Školy pre budúcnosť - učitelia Stenová, Kassayová, Križanová a Križo získali podporu pre prácu s triedami 1.B a 8.A s názvom Všetko chce rásť, pričom budú sa tu prelínať myšlienky Malého princa s vzájomnou spoluprácou mladších i starších na realizácii novej školskej záhradky.
 5. Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis - učitelia Stenová, Kassayová, Križanová a Križo získali podporu pre prácu s triedami 1.B a 8.A s názvom The little prince at the green planet, pričom myšlienkou Malého princa bude naplnená vzájomná spolupráca mladších i starších žiakov na realizácii novej školskej záhradky, skalky a revitalizácie areálu.
 6. Nadácia Orange - špeciálne príležitosti - projekt Arteterapia na školách a komplexný starostlivosti o dieťa v školskom prostredí - konferencia, terapia detí, vzdelávanie učiteľov, preventívne aktivity a sústredenia.
 7. Magistrát mesta Bratislavy nám udelil finančnú podporu pre aktivity a prácu s deťmi v projekte Arteterapia na školách a komplexný starostlivosti o dieťa v školskom prostredí.
 8. Mestská časť Bratislava - Ružinov - nám udelila finančnú podporu pre aktivity a prácu s deťmi v projekte Arteterapia na školách a komplexný starostlivosti o dieťa v školskom prostredí.

školský rok 2011/2012:
 1. Sme aktívne zapojení do Programu podpory digitalizácie škôl SR - ide o iniciatívu vzdelávacieho centra EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania na základných a stredných školách. Program spúšťa centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB za podpory Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a komerčných spoločností. Program je určený pre všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky.Hlavným cieľom programu je digitalizácia škôl a dlhodobá podpora škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.(Trvanie programu: 15.3.2012 – 30.6.2015). Bližšie viď tu.
 2. Projekt Modrá škola - výchova k správnemu vzťahu k našej modrej planéte - celoročný projekt.
 3. Celoročný program školy - podpora práce s deťmi s ťažkosťami v učení a v správaní a deti s nadaním - DYS CLUB, MATMIX CLUB, sociálny a osobnostný rozvoj a iné.
 4. V marci 2012 sme získali grantový program nadácie SOCIA s názvom Mami, ja to dokážem, na pomoc deťom s ťažkosťami v správaní, deťom s úzkosťou a inými problémami. V rámci projektu budeme realizovať: preventívny program porúch správania žiakov 7.A s dr. Smikovou z VÚDPaP (v marci - októbri 2012), výcvik rizikového správania pre žiakov 8.A (23. - 25. apríla 2012), arteterapia pre vybrané deti školy (marec - jún 2012, september - december 2012), terepeutické maľovanie pre vybrané deti v ateliéri (16.6.2012), odborné školenie pre všetkých učiteľov školy o poruchách správania a práci so žiakmi s českou psychoterapeutičkou PhDr. Norou Gavendovou (28.9.2012), predvianočné sústredenie 7.A triedy (13.-16.12.2012) na podporu interakcie so staršími ľuďmi a preventívnych aktivít proti patologickému správaniu (bližšie v akciách školy) a iné. 
 5. Nadácia Orange - podpora inovatívneho vzdelávania pedagógov - v rámci tohto projektu sa naša kolegyňa Ľubica Noščáková vzdeláva v ďalších počítačových zručnostiach, pričom celé vzdelávanie ukončí ECDL certifikátom v medzinárodnom akreditovanom programe zručností IKT. (marec - jún 2012)
 6. Nadácia Orange - podpora inovatívneho vyučovania - projekt Škola v pohybe - v rámci tohto projektu naša kolegyňa Ľubica Noščáková kreatívne vyučuje deti 1. ročníka a vytvára pre nich učenie hrou, zábavou i nových techník a metód práce.
 7. Projekt Zelená pre seniorov - nadácia Orange - s názvom Kreatívne medzigeneračné dialógy - dňa 30.4.2012 nám bol schválený grantový program na pomoc rozvíjania spolupráce detí a starých. Projekt bude realizovaný v niekoľkých workshopoch detí a Domovu dôchodcov na Pažítkovej ul.
 8. Magistrát mesta Bratislavy nám udelil symbolickú finančnú podporu pre aktivity a prácu s deťmi s poruchami učenia, na ateliérové aktivity pre deti našej školy, na denný tábor pre deti I. stupňa a na záverečné sústredenie pre žiakov 5., 7. a 9. ročníka. Financie budú použité pre konkrétne účely motivačných cien, odmien pre deti. 
 9. Mestská časť Bratislava - Ružinov - získali sme grant v plnej žiadanej sume na revitalizáciu objektu školy. Súčasťou revitalizácie bola celoškolská brigáda a pomocné práce v škole počas leta. Bližšie o projekte nájdete tu.Taktiež sme od Mestskej časti získali grant v oblasti vzdelávania - na arteterapiu, workshopy, vzdelávanie špeciálnych pedagógov a iné aktivity. 


Ďakujeme zriaďovateľovi našej školy - MiÚ Ružinov, všetkým dobrodincom našej školy, 
ktorí nám pomáhajú a pomohli pri budovaní lepšej školy...


A. Za podporu, pomoc, projekty, prerábky, aktivity a spoluprácu úprimne ďakujeme mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá nás aktívne podporuje v mnohých projektoch.


B. Vďaka patrí tiež Nadácii Socia v spolupráci so spoločnosťou ING, ktorá podporila voľnočasové aktivity našej školy, tvorivé výtvarné dielne s deťmi, vzdelávanie našich učiteľov v oblasti správania detí a iné. Nadácii patrí úprimná vďaka a už teraz sa tešíme na aktivity, ktoré budeme môcť vďaka nim pre naše deti pripraviť.C. Nadácii Orange, ktorá nás podporila vo viacerých projektoch (Vianoce s Orange, vzdelávanie učiteľov a ďalšie projekty očakávame, že budú podporené.)

D.
Ďakujeme hl. mestu Bratislava, ktoré opakovane podporilo naše projekty a pomáha našej škole v podpore voľnočasových a preventívnych aktivitách dlhodobo.

E. Spolupráca a veľmi otvorené a priateľské vzťahy prebiehajú s Ateliérom Lubika v priestoroch našej školy, ktorý napĺňa naše priestory vôňou umenia:

F. OZ Prevencia a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie nám pomáhadlhší čas pri preventívnych aktivitách rozvoja osobností detí a protidrogovej prevencie. Je to pre nás mimoriadne dôležitá spolupráca a supervízia Osobitná vďaka patrí dr. Smikovej za pravidelné aktivity pre našu školu a výbornú spoluprácu.

G. OZ ARTEA je organizácia, ktorá nám pomáha rozbiehať a odborne zastrešovať pomoc deťom v akýchkoľvek ťažkostiach i preventívnych aktivitách práve cez techniky maľovania, umenia, prácu s materiálom a i. Osobitná vďaka patrí terapeutkám Mgr. Z. a Mgr. Krnáčovej  K. Probstovej.H.
Nadácia deti Slovenska
- ide o celoslovensky pôsobiacu organizáciu, ktorá nám ako jednej z mála škôl pomáha zrealizovať niektoré osobitné aktivity s cieľom urobiť z nás školu priateľskú deťom. Nadácii patrí naša veľká vďaka za podporu a pomoc.


H. Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis - ide o jednu z najväčších nadácii, ktorá spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov rozličných firiem. V tomto grante úzko spolupracuje s jedným z najväčších zamestnávateľov - TESCO smerom k podpore miestnej komunite vo vytváraní zdravšieho, vitálnejšieho, zelenšieho mesta.

I. Bratislavský samosprávny kraj - nám spolu s mestskou časťou pomáha skrášliť náš areál, aby sa v ňom všetci cítili lepšie...


J. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis - ide o jednu z najväčších nadácii, ktorá spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov
rozličných firiem. V tomto zamestnaneckom grante Telekomu sú podporované kreatívne aktivity zamestnancov v spolupráci so školou.


K. Fond GSK - ide o neziskový grantový fond spoločnosti GlaxoSmithKline
Slovensko, ktorá je pobočkou jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete. Podporuje najmä aktivity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti. Ide predovšetkým o projekty na pomoc seniorom, chorým deťom, zdravotne či sociálne znevýhodneným.