O škole‎ > ‎

Profilácia školy

Na malom mieste, málo ľudí s nadšením a chuťou snaží sa robiť s deťmi malé zázraky...

Naša škola, celý pedagogický zbor, ale vlastne všetci zamestnanci školy, chceme spoločne vytvárať miesto pohody, rastu, zábavy, aktivít, športu i medziľudských vzťahov.

https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/o-skole/profilacia/ivetka.jpg
Program školy sa opiera o základné piliere a ciele 

  1. Našim deťom a rodičom chceme ponúknuť vzdelanostný rast pre život v budúcnosti, radosť z učenia, spoluprácu, pozitívnu klímu, potešenie a podporu vo všetkých oblastiach.
  2. Sme úžasne zomknutý učiteľský tím a máme nespočetné množstvo kreatívnych nápadov na obohatenie žiackej, detskej práce.
  3. Každoročne ponúkame viac ako 15 záujmových krúžkov.
  4. Výučba anglického jazyka sa začína už od 1. ročníka, 2. cudzí  jazyk (nemecký/ruský) sa u nás osvedčil od 6. ročníka.
  5. Rozvoj digitálnej gramotnosti u nás napreduje formou projektových dní a rôznorodých záujmových útvarov.
  6. Žiaci školy dosahujú výborné výsledky v okresných kolách predmetových olympiád.
  7. Teší nás úspešnosť v testovaní žiakov 9. ročníka a ich prijímanie na stredné školy.
  8. Činnosť ŠKD je zabezpečená v ranných hodinách od 6.30 h a v popoludňajších hodinách do 18.00 h.
  9. Zabezpečené je vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej ZŠ - školský špeciálny pedagóg poskytuje každý deň pomoc začleneným žiakom.
  10. Ponúkame bohaté možnosti využívania športového areálu (s novým multifunkčným ihriskom) vo voľnočasových aktivitách nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť.
   https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/o-skole/profilacia/lyz.jpg
  11. Pravidelne organizujeme tieto aktivity :  lyžiarsky výcvikový kurz, plavecký kurz, kurz korčuľovania, nezabúdame na jesenné a jarné školy v prírode.
  12. Žiaci školy s radosťou využívajú 3 počítačové učebne s internetom a 2 učebne s interaktívnou tabuľou.
  13. Výučbu v všetkých triedach obohacujeme za pomoci dataprojektorov.
  14. Škola disponuje priestrannými triedami s novými lavicami, nábytkom a vynoveným osvetlením.
  15. V ponuke máme každý rok letnú prázdninovú činnosť.
Škola svoju víziu a ciele napĺňa aj prostredníctvom projektov a programov v rôznych oblastiach:
 • Škola podporujúca zdravie
 • Detský čin roka
 • Európa v škole
 • Svetový deň zvierat
 • Nefajčiarsky deň
 • Svetový deň dopravy a nehôd
 • Európsky týždeň boja proti drogám
 • Týždeň zdravej výživy
 • Deň vody
 • Deň Zeme
 • Deň narcisov
 • Deň predškolákov
 • Návšteva divadelných, filmových predstavení, výchovných koncertov
 • Organizovanie diskoték, karnevalu, zábavno-súťažných popoludní, zaujímavých výletov a exkurzií...

https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/o-skole/profilacia/voda.jpg


F
otky z našich akcií nájdete tu
TVR o našom Pohybovom športovom krúžku. (Nájdete v závere správ.)


Krúžková činnosť školy tu


Comments