O škole‎ > ‎Ľudia‎ > ‎

Výchovný poradca

Výchovný poradca:Mgr. Katarína Konečná
Konzultačný deň:.....................
iný termín po vzájomnej dohode

dôležité internetové stránky:

www.svsba.sktu nájdete prehľad stredných škôl, ich odborov a ich    naplnenosť, tiež je možnosť náhľadu na internetové stránky SŠ
www.strednaskola.sktu sú informácie o SŠ

Z plánu práce výchovného poradcu:

 • v spolupráci s tr. uč. ochraňuje deti pred sociálno- patologickými javmi,     priebežne monitoruje zmeny v správaní žiakov,
 • problémy v správaní rieši v spolupráci s tr. uč., rodičmi a následne využíva služby špeciálneho pedagóga na škole ako aj služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva na Drieňovej 36,
 • usmerňuje výchovu začlenených žiakov,
 • spolupracuje so školským výpočtovým strediskom na ul. Staré grunty 52, Bratislava
 • počas celého školského roka pravidelne informuje žiakov i rodičov o možnostiach voľby SŠ,
 • v rámci kariérového poradenstva rozširuje informovanosť žiakov o výbere SŠ, ich odborov o možnostiach uplatnenia sa v povolaniach prostredníctvom besied pre žiakov s vybranými pracovníkmi SŠ a  na tento účel využíva nástenku v pavilóne "D", kde sa i žiaci 9.ročníka dozvedia o dňoch otvorených dverí na jednotlivých stredných školách,
 • v priebehu mesiaca január odovzdá deviatakom dve  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, v priebehu mesiaca marec dve prihlášky na osemročné gymnáziá piatakom,

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY

Profesijná orientácia

21.11.2018 TESTOVANIE 5 – 2018 (bližšie viď tu)

do  ....... 2019
....  2019
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo  talentu. / možnosť podať dve prihlášky /

Prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre piatakov. 
..... 2018 odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
03.04.2019
16.-17.04.2019 
TESTOVANIE 9 – 2019 (bližšie viď tu.)
Náhradný termín TESTOVANIA 9 - 2019
...... 2019talentové skúšky

do .....2019

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ / výchovnému poradcovi/ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

Zákonný zástupca môže podať dve prihlášky.

 ..... 2019Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ.

.... 20191. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
.... 20191. kolo 2. termín prijímacích skúšok(vrátane osemročných gymnázií)

SŠ oznámia školským výpočtovým strediskám výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov.


... 20192. kolo prijímacích skúšok

SŠ zverejnia výsledky 2.kola prijímacích pohovorov.

( skratky : ZŠ – základná škola SŠ – stredná škola )

Niekoľko rád pre deviatakov:

 • pravidelne sa pripravuj na testovanie z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
 • sleduj letáky vo svojej triede(IX.A)  s Dňami otvorených dverí na stredných školách,
 • pozri si naplnenosť stredných škôl na  www.svsba.sk,
 • navštív počas Dní otvorených dverí strednú školu, na ktorej by si chcel študovať,
 • vyber si spolu s rodičmi vhodnú strednú školu,
 • nezabudni na termíny odovzdávania prihlášok na stredné školy,