O škole‎ > ‎Ľudia‎ > ‎

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg:     PhDr. Katarína Harišová, PhD.

                                              katarina.harisova@zsmedzilaba.sk

                                              Konzultácie:      Po - Pi: 7:00 – 7:45

                                              Streda: 14:00 – 16:00 (alebo podľa dohody)


Poradňa na Drieňovej: Do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) - poradne - sa môžete na nové vyšetrenie, konzultáciu, kontrolu, rediagnostiku - objednať aj priamo cez tento email:
poradna@zsmedzilaba.sk alebo tel. č.: 02/4363 25 88.

Z plánu práce školského špeciálneho pedagóga:

  • podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre integrovaných žiakov,
  • poskytuje pravidelnú odbornú individuálnu pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby), poradenský servis deťom i rodičom,
  • poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným pedagógom, odborným pracovníkom školy, ako aj rodičom detí počas celej školskej dochádzky i v procese zaškolenia detí do 1. ročníka a výberu povolania,
  • spolupracuje s riaditeľom a vedením školy pri zabezpečovaní optimalizácie výchovno-vzdelávacieho procesu – obsahu, organizácie, foriem, metód a prostriedkov výchovy a vzdelávania,
  • spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Detským integračným centrom, Diagnostickým centrom, školským psychológom, výchovným poradcom,
  • rieši výchovno-vzdelávacie problémy u žiakov podľa potreby a v spolupráci s triednymi učiteľmi,
  • vyhľadáva žiakov tvorivých, nadaných, talentovaných a v spolupráci s učiteľmi pripravujú pre nich špeciálne diferencované postupy vo výchove a vzdelávaní,
  • pomáha žiakom sociálne znevýhodneným, neprospievajúcim a žiakom učiacim sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií vo výchovno-vzdelávacom procese ,
  • rieši problémy v triedach a venuje sa žiakom s problémami a poruchami v správaní.