O škole‎ > ‎Ľudia‎ > ‎

Rada školy

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.


Zloženie RŠ k 1. septembru 2018:

Predseda -        Mgr. Mária Barnová  (pedagogický zamestnanec)  

Podpredseda - Mgr. Katarína Konečná (pedagogický zamestnanec)


Ďalší členovia RŠ :

Mgr. Barbora Ottingerová                 -            zástupca rodičov

Ing. Monika Bukovinská                    -           zástupca rodičov

Lenka Oravec                                    -           zástupca rodičov

Beáta Zborníková                              -           zástupca rodičov

Jarmila Gorelová                               -           nepedagogický zamestnanec

Mgr. Igor Adamec                              -            poslanec     MČ – Ružinov

Mgr. Martina Fondrková                     -           poslankyňa MČ – Ružinov

Ing. Tatiana Tomášková                     -           poslankyňa MČ – Ružinov

Bc. Radovan Bajer                             -           poslanec    MČ – Ružinov