O škole‎ > ‎Ľudia‎ > ‎

Detský ombudsman

Kto je detský ombudsman?

Detský ombudsman je žiakom 8.B triedy našej školy. Zo všetkých žiakov školy sme si vybrali práve jeho.
                    
   
Maximilián Nikolayev - to je ten žiak,  
ktorý koná v záujme iných, pre dobro tých druhých.
 • Pomáha všetkým žiakom našej školy chrániť ich práva a slobody.
 •  Je vzorom i pre ostatné deti, dokáže v situáciách ísť proti prúdu, pomôcť, zasadiť sa za právo a spravodlivosť, vyjadriť svoj názor, obhájiť a napomôcť i tam, kde sa učiteľ nie vždy dostane.
 • Ombudsmana si volia žiaci spomedzi seba v rámci tried a následne z kandidátov za triedy sa vyberie ten najvhodnejší.

V čom pomáha detský ombudsman?

Chráni základné práva a slobody (nájdeš ich v Ústave SR a v Dohovore o právach dieťaťa). Medzi deťmi je tým, ktorý dokáže hovoriť otvorene s p. riaditeľkou a učiteľmi o problémoch medzi deťmi, ktorý dokáže predostrieť požiadavky a potreby ostatných detí, vidieť skryté šikany a včas napomôcť ich riešeniu.

Žiacka rada

V úlohe ombudsmana pomáha v rámci školy i žiacka rada zložená

zo zástupcov jednotlivých tried.
 


Poznáš Dohovor o právach dieťaťa?

Trochu histórie

 • Bol prijatý v roku 1989 a podpísalo ho najviac štátov.

Kto je dieťa?

 • Za DIEŤA sa považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr).

V Slovenskej republike sa staneš plnoletým dovŕšením „18-ky“. Skôr len uzavretím manželstva. Súd ti môže výnimočne povoliť uzavretie manželstvo po „16-ke“.

Čo ti dohovor priniesol?

 • Významnú ZMENU – od jeho prijatia už deti nemajú len povinnosť poslúchať dospelých. Naopak, majú svoje práva, ktoré musia rešpektovať ich rovesníci, dospelí aj celá spoločnosť!
 • Tzv. „3 P“ (z anglického jazyka):

  - participation – účasť detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú (napr. pri adopcii, v súdnych konaniach),

  - protection – ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva (napr. násilie, zneužívanie),

  - provides for rights – zabezpečenie ochrany práv detí pred ich porušeniami.
 • Rešpektuje a zabezpečuje práva všetkých detí bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov.


Na Slovensku nie je dovolená žiadna diskriminácia detí. Je to uvedené v Ústave Slovenskej republiky, ale aj v ďalších právnych predpisoch.

 • Záujem dieťaťa považuje za prvoradý pri akýchkoľvek postupoch a riešeniach týkajúcich sa dieťaťa.  Dieťaťu zabezpečuje ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho.


Každý úrad, ktorý rozhoduje o dieťati, napríklad pri adopcii musí skúmať viac oblastí života dieťaťa, ale aj dospelých v jeho okolí predtým, ako rozhodne. Najlepší záujem dieťaťa má prednosť pred záujmami dospelých!!!

 • Zabezpečuje deťom životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj.
 • Zaväzuje štáty zameriavať výchovu na rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho  nadania  a  rozumových  aj fyzických schopností,  posilňovanie  úcty k  ľudským  právam a základným  slobodám, posilňovanie  úcty  k rodičom, k svojej  vlastnej  kultúre,  jazyku  a  hodnotám,  k národným hodnotám krajiny a k iným civilizáciám; prípravu dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu  porozumenia, mieru,  znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu; výchovu zameranú na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu.
 • Ďalej zaväzuje štáty rešpektovať práva, povinnosti a zodpovednosť  rodičov a ďalších osôb zodpovedných za dieťa.

Obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Štát by mal rodičom a zákonným zástupcom poskytnúť potrebnú pomoc pri plnení ich úlohy výchovy detí, zabezpečovať rozvoj inštitúcií, zariadení a služieb starostlivosti o deti.

Dohovor Ti zaručuje najmä tieto práva:

 • právo na život a rozvoj,
 • právo na meno a štátnu príslušnosť,
 • právo poznať podľa možností vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť ,
 • právo na zachovanie identity (najmä meno, štátnu príslušnosť a rodinné zväzky),
 • právo žiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné
 • so záujmom dieťaťa),
 • právo udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo od obidvoch,
 • rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka,
 • sloboda prejavu a právo na vhodné informácie,
 • sloboda svedomia, myslenia a náboženstva,
 • sloboda združovania, stretávania sa s ostatnými,
 • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie ako aj pred útokmi na česť alebo povesť,
 • právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť (právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu),
 • právo na vzdelanie,
 • právo na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv,
 • právo na oddych a voľný čas, účasť v hrách,
 • právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia,
 • právo vedieť o svojich právach,
 • pozitívne, humánne a urýchlené posudzovanie žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup  na územie štátu alebo jeho opustenie za účelom spojenia rodiny,
 • zabraňovanie únosom a zadržiavaniu detí do zahraničia rodičom alebo treťou osobou a ich nevrátenie späť.

Dohovor Ťa chráni pred:

 • detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa),
 • konzumáciou drog,
 • sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie,
 • predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi,
 • inými formami vykorisťovania,
 • mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestami,
 • ozbrojenými konfliktami.

Dohovor pamätá aj na skupiny detí, ktorým je potrebné venovať zvláštnu ochranu a pomoc, najmä:

 • deti bez rodiny (mala by byť vyvíjaná snaha o zabezpečenie náhradnej starostlivosti s ohľadom na kultúrny pôvod; adopcie len v záujme dieťaťa,
 • na základe súhlasu príslušného orgánu a pri zabezpečení záruk pre postavenie dieťaťa),
 • utečenecké deti (kladený je dôraz na potrebu medzinárodnej spolupráce),
 • postihnuté deti s telesným alebo duševným postihom (kladenie dôrazu
 • na zabezpečenie plnohodnotného a riadneho života),
 • deti národnostných menšín alebo domorodého pôvodu (právo používať vlastnú kultúru, jazyk, náboženstvo).