O škole‎ > ‎

ĽudiaDeti milujú toho, kto ich miluje; 
a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
 (Johann Wolfgang von Goethe) 


Vedenie školy:
                
                Riaditeľka školy: 
                Mgr. Iveta J. Hajduová              
                     iveta.hajduova@zsmedzilaba.sk
                     info@zsmedzilaba.sk      
                    Zástupkyňa II. stupňa  a výchovná poradkyňa:               
              Mgr. Božena Rendošová   
                 bozena.rendosova@zsmedzilaba.sk

                                                                                                             

 


 

               Zástupkyňa I. stupňa a štatutárny zástupca:         
               Mgr. Ľuba Jarošová
               luba.jarosova@zsmedzilaba.sk
        


                                                                     Zástupca pre výchovu:         
                                                                   PaedDr. Béla Bartók
                                                                                     bela.bartok@zsmedzilaba.sk

                                                     
Vedúca školskej jedálne:          Anna Páleniková 
                                                annapalenikova4@gmail.com

tajomníčka, ekonómka:            Jarmila Gorelová
personalistka:                           Anna Khúlová
Učitelia 1. stupňa:

Meno zamestnanca                    

Trieda

E-mail


 Mgr. Božena Maďarová 

1.A

 bozena.madarova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Alexandra Dziubanová

1.B

 alexandra.dziubanova@zsmedzilaba.sk                    


 Mgr. Jana Križanová

1
.C

 jana.krizanova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Jarmila Kotríková

2.A 

 
 jarmila.kotrikova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Jaroslava Mikulíková

2.B 

 jaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.sk 

 Mgr. Radoslava Kajanovičová

3.A

 
 radoslava.kajanovicova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Katarína Zraková

3.B

 katarina.zrakova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Renáta Szládicseková 

3.C

 renata.szladicsekova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Ľuba Jarošová

4.A

 luba.jarosova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Soňa Gálová

4.B

 sona.galova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Lenka Kubiková

 4.C 

 lenka.kubikova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Drahomíra Bielková

4.D

 drahomira.bielkova@zsmedzilaba.sk                     

   
  Mgr. Hana Vajcíková                                                             MD         hana.vajcikova@zsmedzilaba.skUčitelia 2. stupňa:


Meno zamestnanca

Trieda

 Aprobácia    

E-mail

 

 Mgr. Iveta J. Hajduová    


 ETV, VYV

 iveta.hajduova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Hana Zemanová 


 ANJ

 hana.zemanova@zsmedzilaba.sk

 
 Mgr.  
Ľuboš Cigánik

5.A
 
 
TSV, GEG, THD, ETV
 
 
lubos.ciganik@zsmedzilaba.sk
 
 Mgr. Peter Rak
 
5.B
 
 FYZ, CHE, THD, SEE, ETV
 
 peter.rak@zsmedzilaba.sk
 
 Mgr. Julie Rázusová

5.C
 
 ANJ, BIO
 
 julie.razusova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Zuzana Stenová

6.A

 MAT, INF

 zuzana.stenova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Jana Šutarová

6.B

 SJL, ETV, VUM

 jana.sutarova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Peter Šaliga

7.A

 BIO, THD, INF

 peter.saliga@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Mária Barnová

7.B

 SJL, NEJ

 maria.barnova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Katarína Konečná

8.A

 ANJ, OBN, VUM, NEJ

 katarina.konecna@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Božena Rendošová

8.B

 MAT, GEG

 bozena.rendosova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Jaroslava Felcanová

9.A

 DEJ, OBN, GEG

 jaroslava.felcanova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Kristína Hermély 

 

 ANJ, TSV, ETV

 kristina.hermely@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Andrej Sobolič HUV, INF, ANJ, THD
 
 andrej.sobolic@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Viera Bálintová

 

 ETV, SJL

 viera.balintova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, VYV
 
 lesia.stuskova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Barbora Gerberová 
MAT, NBV
 
 
barbora.gerberova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. art. Andrea Rybárová

 

 VUM, ped. asistent

 andrea.rybarova@zsmedzilaba.sk

 PaedDr. Béla Bartók


 NEJ, VYV, ANJ


 bela.bartok@zsmedzilaba.sk

  Petra Grňová

 
  ETV, ped. asistent
 
  
petra.grnova@zsmedzilaba.sk
 
 
  
 
 
 
Vychovávateľky ŠKD:

Meno zamestnanca

Oddelenie

E-mail

 

 Magdaléna Záhorská

 10. oddelenie 

 magdalena.zahorska@zsmedzilaba.sk

 Oľga Ragačová

 4. oddelenie 

 olga.ragacova@zsmedzilaba.sk

 Zuzana Kiššová 

 9. oddelenie  

 zuzana.kissova@zsmedzilaba.sk

 Miriam Blahá

 3. oddelenie 

 miriam.blaha@zsmedzilaba.sk

 Miroslava Lepešová

 5. oddelenie 

 miroslava.lepesova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Petronela Sabová

 8. oddelenie 

 petronela.sabova@zsmedzilaba.sk

 Katarína Kassayová

 7. oddelenie 

 katarina.kassayova@zsmedzilaba.sk

 Jana Kršňáková

 1. oddelenie 

 jana.krsnakova@zsmedzilaba.sk

 Mgr. Martina Čermáková


 2. oddelenie
 
 martina.cermakova@zsmedzilaba.sk

 Zuzana Kacerová
 
 6. oddelenie
 
 zuzana.kacerova@zsmedzilaba.sk


p. asistenti:

 Mgr. Emília Lukáčová                      emilia.lukacova@zsmedzilaba.sk
 Mgr. art. Andrea Rybárová              andrea.rybarova@zsmedzilaba.sk
 Petra Grňová                                     petra.grnova@zsmedzilaba.sk


Poradné orgány školy:
 Vedúca PK slovenský jazyk a literatúra:                      Mgr. Mária Barnová
 Vedúca PK cudzie jazyky:                                              Mgr. Katarína Konečná
 Vedúca PK matematika, fyzika, informatika:              Mgr. Zuzana Stenová
 Vedúci PK prír. a spoločenskovedných predmetov:     Mgr. Peter Šaliga
 Vedúca PK výchovných predmetov:                              Mgr. Kristína Hermély    
 Vedúca MZ 1. - 4. ročník:                                               Mgr. Ľuba Jarošová
 Vedúci MZ ŠKD:                                                             PaedDr.  Béla Bartók
 Koordinátor prevencie:                                                  Mgr. Jaroslava Felcanová
 Koordinátor environmentálnej výchovy:                     Mgr. Peter Šaliga
 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu :    Mgr. Jana Križanová
 Koordinátor IKT :                                                          Mgr. Zuzana Stenová
 Koordinátor na ochranu života a zdravia :                  Mgr. Ľuboš Cigánik
 Koordinátor voľnočasových aktivít :                            Mgr. Martina Čermáková

Poradenská a podporná činnosť:
Školský špeciálny pedagóg:                                PhDr. Katarína Harišová, PhD.
                                                                               katarina.harisova@zsmedzilaba.sk
Poradňa na Drieňovej
(externý psychológ a špeciálny pedagóg):          PhDr. D. Grečnerová,  Mgr. Alexandra Stanislavová

poradna@zsmedzilaba.sk alebo tel. č.: 02/4363 25 88

Ostatní zamestnanci:

p. školník:          Ing. Štefan Židek
p. údržbár:          Milan Khula                                                                    
p. upratovačky:   Iris Streďanská, Soňa L.

p. kuchárky:        vedúca Anna Páleniková, Viera Spasovská, Martina Berčeková, Jana Kováčiková, Erika Randlová
        

Takíto sme boli v minulých rokoch:))

takito sme boliOcenení učitelia:

Ocenenie 2017 tu
PhDr. Katarína Harišová, PhD.

Ocenenie 2016 tu
Mgr. Soňa Gálová

Ocenenie 2015 tu
Mgr. Ľubomíra Učníková, Mgr. Elena Kamenská

Ocenenie 2014 tu
Mgr. Zuzka Stenová, Mgr. Jarka Mikulíková, Mgr. Anička Grešková

Ocenenie 2013  tu                                                         
Mgr. Helena Jarolímková a Mgr. Jolana Klinovská

Ocenenie 2012 tu
Mgr. Iveta Hajduová,
Mgr. Jaroslava Felcanová a Miroslav Černý

Ocenenie 2011 tu
Mgr. Viera Bálintová,
Mgr. Viktor Križo