O škole‎ > ‎

ĽudiaDeti milujú toho, kto ich miluje; 
a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
 (Johann Wolfgang von Goethe) 


Vedenie školy:
                
Riaditeľka školy: 
                 
Mgr. Iveta J. Hajduová           


                
   
iveta.hajduova@zsmedzilaba.eu
info@zsmedzilaba.eu     


                             Zástupkyňa I. stupňa a štatutárny zástupca:         
            Mgr. Ľuba Jarošová
            luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
        


            Zástupca II. stupňa:                
          Mgr. Peter Šaliga    
            peter.saliga@zsmedzilaba.eu

            Zástupca pre výchovu:         
            PaedDr. Béla Bartók
            bartok111@azet.sk


            Výchovná poradkyňa:
          Mgr. Katarína Konečná
          katarina.konecna@zsmedzilaba.eu


                                                     
Vedúca školskej jedálne:          Anna Páleniková 
                                                                  annapalenikova4@gmail.com

tajomníčka, ekonómka:            Jarmila Gorelová
personalistka:                           Anna Khúlová
Učitelia 1. stupňa:

Meno zamestnanca                    

Trieda

E-mail


 Mgr. Jarmila Kotríková

1.A

 jarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Jaroslava Mikulíková

1.B

 jaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu                  


 Mgr. Lucia Porvazníková

 

1.C

 
lucia.porvaznikova@zsmedzilaba.eu

 Mgr.  Katarina Kovácsová

 1.D 

 
 
katarina.kovacsova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Božena Maďarová 

2.A 

 bozena.madarova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Alexandra Dziubanová

2.B

 
 
alexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Jana Križanová

2.C

 jana.krizanova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Lenka Kubiková


    3.A

 lenka.kubikova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Soňa Gálová

3.B

 sona.galova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Ľuba Jarošová

4.A

 luba.jarosova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Drahomíra Bielková

 4.B 

 drahomira.bielkova@zsmedzilaba.eu

 PaedDr. Erika Fajnorová

4.C

 erika.fajnorova@zsmedzilaba.eu                   

   
  Učitelia 2. stupňa:


Meno zamestnanca

Trieda

 Vyuč. predmet    

E-mail

 

 Mgr. Iveta J. Hajduová    


 ETV, TSV

 iveta.hajduova@zsmedzilaba.eu

 PaedDr. Bela Bártok


 ANJ, NEJ, VYV, VUM

 bartok111@azet.sk

 
 Mgr.  
Katarína Konečná

5.A
 
 ANJ, NEJ
 
 
katarina.konena@zsmedzilaba.eu
 
 Mgr. 
Jaroslava Felcanová 
 
5.B
 
 
DEJ, OBN
 
 jaroslava.felcanova@zsmedzilaba.
eu
 
 Mgr.  Daniela Koberová

5.C
 
 MAT, SJL, INF
 
 daniela.koberova@zsmedzilaba.
eu

 Mgr. Barbora Gerberová

6.A

 MAT, NBV

 barbora.gerberova@zsmedzilaba.eu

 Mgr.  Julie Rázusová

6.B

 BIO, ANJ

 julie.razusova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Zuzana Stenová

7.A

 MAT, INF

 zuzana.stenova@zsmedzilaba.eu

 PaedDr. Veronika Chovancová

7.B

 SJL, ETV, NBV

 veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Peter Šaliga

8.A

 BIO, THD

 peter.saliga@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Mária Barnová

8.B

 SJL, NEJ, ETV, VYV

 maria.barnova@zsmedzilaba.eu

 Mgr.  Peter Rak

9.A

 FYZ, CHE, THD

 peter.rak@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Kristína Hermély 

 

 ANJ, TSV

 kristina.hermely@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Andrej Sobolič HUV, INF, THD
 
 andrej.sobolic@zsmedzilaba.
eu

 Mgr. Viera Bálintová

 

 ETV, SJL, TSV

 viera.balintova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, VYV
 
 lesia.stuskova@zsmedzilaba.
eu

 Mgr. Ľuboš Cigánik  TSV, GEG
 
 
lubos.ciganik@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Veronika Koričárová

 

  SJL, ANJ

 veronika.koricarova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Hana Zemanová 


  ANJ


 
hana.zemanova@zsmedzilaba.eu
 
 Mgr. Kamila Strážnická

 
  SJL, ANJ
 
  kamila.straznicka@zsmedzilaba.
eu
 
 Mgr. Veronika Golecká
  
  GEG, ped.asistent
 
 veronika.golecka@zsmedzilaba.
eu
 
Mgr. Tomáš Zámečník
 
 VYV
 
 tomas.zamecnik@zsmedzilaba.eu

Vychovávateľky ŠKD:

Meno zamestnanca

Oddelenie

E-mail

 

 Oľga Ragačová

1 . oddelenie 

 olga.ragacova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Petronela Sabová

2 . oddelenie 

 petronela.sabova@zsmedzilaba.eu

 Katarína Kassayová

3 . oddelenie  

 katarina.kassayova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Katarína Kovacsová

4 . oddelenie 

 katarina.kovacsova@zsmedzilaba.eu

 Jana Kršňáková

5 . oddelenie 

 jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu

 Mgr. Martina Čermáková

6 . oddelenie 

 martina.cermakova@zsmedzilaba.eu

 Miriam Blahá

7 . oddelenie 

 miriam.blaha@zsmedzilaba.eu

 Magdaléna Záhorská

8 . oddelenie 

 magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu

 Miroslava Lepešová


9 . oddelenie
 
 
miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu

 
Zuzana Kiššová 
 
10. oddelenie
 
 zuzana.kissova@zsmedzilaba.
eu
 
 Mgr. Zuzana Kováčová
 
11 . oddelenie

 zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu


p. asistenti:

 Petra Grňová                                      petra.grnova@zsmedzilaba.eu
 Mgr. Veronika Golecká                      veronika.golecka@zsmedzilaba.eu
 Mgr. Emília Lukáčová                       emilia.lukacova@zsmedzilaba.eu


Poradné orgány školy:
 Vedúca PK slovenský jazyk a literatúra:                      Mgr. Mária Barnová
 Vedúca PK cudzie jazyky:                                              Mgr. Katarína Konečná
 Vedúca PK matematika, fyzika, informatika:              Mgr. Zuzana Stenová
 Vedúci PK prír. a spoločenskovedných predmetov:     Mgr. Veronika Golecká
 Vedúca PK výchovných predmetov:                              Mgr. Kristína Hermély    
 Vedúca MZ 1. - 4. ročník:                                               Mgr. Ľuba Jarošová
 Vedúci MZ ŠKD:                                                             PaedDr.  Béla Bartók
 Koordinátor prevencie:                                                  Mgr. Jaroslava Felcanová
 Koordinátor environmentálnej výchovy:                     Mgr. Lucia Porvazníková
 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu :    Mgr. Jana Križanová
 Koordinátor IKT :                                                          Mgr. Zuzana Stenová
 Koordinátor na ochranu života a zdravia :                  Mgr. Ľuboš Cigánik
 Koordinátor voľnočasových aktivít :                            Mgr. Martina Čermáková

Poradenská a podporná činnosť:
Školský špeciálny pedagóg:                                PhDr. Katarína Harišová, PhD.
                                                                               katarina.harisova@zsmedzilaba.
eu 
Poradňa na Drieňovej
(externý psychológ a špeciálny pedagóg):          PhDr. D. Grečnerová,  Mgr. Alexandra Stanislavová

poradna@zsmedzilaba.sk alebo tel. č.: 02/4363 25 88

Ostatní zamestnanci:

p. školník:          Ing. Štefan Židek
p. údržbár:          Milan Khula                                                                    
p. upratovačky:   Iris Streďanská, Soňa L.

p. kuchárky:        vedúca Anna Páleniková, Viera Spasovská, Martina Berčeková, Jana Kováčiková, Erika Randlová
        

Takíto sme boli v minulých rokoch:))

takito sme boliOcenení učitelia:

Ocenenie 2019 tu
Mgr. Janka Križanová

Ocenenie 2018 tu
Mgr. Jarmila Kotríková

Ocenenie 2017 tu
PhDr. Katarína Harišová, PhD.

Ocenenie 2016 tu
Mgr. Soňa Gálová

Ocenenie 2015 tu
Mgr. Ľubomíra Učníková, Mgr. Elena Kamenská

Ocenenie 2014 tu
Mgr. Zuzka Stenová, Mgr. Jarka Mikulíková, Mgr. Anička Grešková

Ocenenie 2013  tu                                                         
Mgr. Helena Jarolímková a Mgr. Jolana Klinovská

Ocenenie 2012 tu
Mgr. Iveta Hajduová,
Mgr. Jaroslava Felcanová a Miroslav Černý

Ocenenie 2011 tu
Mgr. Viera Bálintová,
Mgr. Viktor Križo