Svetový deň zvierat

uverejnené 6. 10. 2018, 22:57 používateľom Ľuba Jarošová
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt svetový deň zvieratV sú­čas­nosti na Slo­ven­sku fun­guje vyše 80 útul­kov, ob­čian­skych zdru­žení a ini­cia­tív na po­moc zvie­ra­tám. Ke­dysi toto číslo bolo omnoho men­šie, no si­tu­ácia ne­žia­du­ceho pre­mno­že­nia zvie­rat spája stále viac ľudí ochot­ných bo­jo­vať za zmenu a rie­šiť prí­pady tú­la­vých zvie­rat spô­so­bené ľud­skou ne­zod­po­ved­nos­ťou. Zviera bo­hu­žiaľ na roz­diel od nás nemá mož­nosť voľby ani schop­nosť chrá­niť sa po­kiaľ ide o to, či skončí na ulici v zlých pod­mien­kach alebo bude tý­rané, či usmr­tené. Je na nás, aby sme pri­stu­po­vali ra­ci­onálne ku sku­toč­nosti, že vlast­níme psa........týmito slovami začínal projektový deň v IV.A triede.

Žiaci sa výzvy zhostili veľmi dobre, vyhľadávali informácie o zvieratkách na internete, prezreli si prezentáciu Slobody zvierat, diskutovali na tému "zvieratká" a všetko to zhrnuli do spoločných projektových prác. Comments